Podnik

Obchodný register - Podnik – samostatný ekonomicko-právny subjekt, ktorý využíva výrobné činitele na výrobu výrobkov a poskytovanie služieb.Obchodný zákoník definuje podnik – ako súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania.Základné prvky podniku:

Právna subjektivita – právo podniku konať vo vlastnom mene zapísaná v obchodný register

Ekonomická samostatnosť – podnik rozhoduje sám o skutočnostiach, ktoré sa bezprostredne dotýkajú podniku. Štát nezasahuje priamo do činnosti podniku.

Právnická osoba – útvar, ktorý vytvorili ľudia v rôznej právnej forme. Aby právnická osoba vznikla musí byť zapísaná v Obchodnom registeri.

Vyhľadávanie

Úrady

Online

Obchodný register

Obchodný register - verejný charakter obchodného registra oprávňuje každého, aby požiadal registrový súd o úradný výpis bez toho, aby preukazoval právny alebo iný záujem.OBCHODNÝ REGISTER - Slovenskej Republiky


OBCHODNÝ REGISTER - Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon - Obchodný register

Do obchodného registra sa povinne zapisujú obchodné spoločnosti (akciové spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným), družstvá a iné právnické osoby, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. Tieto spolučnosti sa zapisujú do obchodného registera

Obchodný register - podľa obchodného mena subjektu

Obchodné meno :
* nutné vyplniť
Právna forma :
Súd :
Spôsob hľadania : reťazec kdekoľvek v mene
Rozsah hľadania : len v aktuálnych záznamoch

                                                                 

TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist